RODO

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Nałęczów Zdrój Sp.z o.o., Drzewce 35, 24-150 Nałęczów, tel. (81) 740 93 66, e-mail: cisowianka@cisowianka.pl
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail iod@cisowianka.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

      – udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w kierowanej do nas korespondencji – podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z nadawcami korespondencji;

      – obsługi zgłoszonej przez Panią/Pana reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na rozpatrzeniu reklamacji oraz obrony przez ewentualnymi roszczeniami;

      – zlecenia badań w laboratorium świadczącym usługi dla naszej firmy – podstawa przetwarzania danych to wykonanie umowy lub podjęcie niezbędnych działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem.

4. Pani/Pana dane mogą być przekazane firmom kurierskim lub operatorom pocztowym w celu realizacji zlecenia wysyłki lub odbioru przesyłek.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, obsługi zgłoszenia reklamacyjnego lub wykonania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych (w przypadku przetwarzania na podstawie umowy).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby: odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję, obsługi zgłoszonej przez Panią/Pana reklamacji lub wykonania umowy oraz świadczenia związanej z tą umową usługi.

Nałęczów Zdrój Sp. z o.o.

Drzewce 35
24-150 Nałęczów
tel. (81) 740 93 66
fax (81) 503 42 80
fax (81) 503 70 44 (logistyka)
cisowianka@cisowianka.pl
zamowienia@cisowianka.pl

Biuro w Warszawie
ul. Franciszka Nullo 2
00-486 Warszawa

tel. (22) 598 07 50
biuro@cisowianka.pl 

         

         

Nałęczów Zdrój Sp. z o.o.

Drzewce 35
24-150 Nałęczów
tel. (81) 740 93 66
fax (81) 503 42 80
fax (81) 503 70 44 (logistyka)
cisowianka@cisowianka.pl
zamowienia@cisowianka.pl

Biuro w Warszawie
ul. Franciszka Nullo 2
00-486 Warszawa

tel. (22) 598 07 50
biuro@cisowianka.pl