RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., Drzewce 35, 24-150 Nałęczów, tel. (81) 740 93 66, e-mail: cisowianka@cisowianka.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail iod@cisowianka.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych

Jeżeli jako osoba fizyczna jest Pani/Pan naszym klientem, kontrahentem lub kierujemy do Pani/Pana zapytanie ofertowe:

 • kierowanie zapytań ofertowych lub udzielenie odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję – podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci nawiązywania współpracy lub komunikacji z nadawcami i odbiorcami korespondencji;
 • wykonanie umowy lub świadczenie związanej z tą umową usługi – podstawa przetwarzania danych to wykonanie umowy lub podjęcie niezbędnych działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem;
 • obsługa zgłoszonej przez Panią/Pana reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na rozpatrzeniu reklamacji.

Jeżeli jest Pani/Pan pracownikiem lub osobą reprezentującą naszego kontrahenta lub podmiot do którego kierujemy zapytanie ofertowe:

 • realizacja umowy lub podjęcie działań zmierzających do realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

W takim przypadku dane możemy otrzymać bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje i mogą to być dane Panią/Pana identyfikujące, kontaktowe, a także dotyczące wykonywanej umowy.

Niezależnie od powyższego możemy przetwarzać dane w celu:

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. podatkowych lub księgowych) – podstawą prawną będzie wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych z Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji, w szczególności świadczące usługi w zakresie serwisu i utrzymania systemów IT oraz oprogramowania. Pani/Pana dane mogą być także przekazane firmom kurierskim lub operatorom pocztowym w celu realizacji zlecenia wysyłki lub odbioru przesyłek.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, osiągnięcia celu przetwarzania lub wykonania umowy albo do momentu wyrażenia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora).

Dane mogą być także przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z przepisów (np. podatkowych).

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych (w przypadku przetwarzania na podstawie umowy).
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję albo wykonania umowy lub świadczenia związanej z tą umową usługi.

 

Privacy notice on personal data processing

 1. The controller of your data is Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., Drzewce 35, 24-150 Nałęczów, tel. (81) 740 93 66, e-mail: cisowianka@cisowianka.pl
 2. Contact details of the data protection officer (IOD): e-mail iod@cisowianka.pl
 3. Purposes of personal data processing

If, as a natural person, you are our customer or counterparty or we send you a request for proposal:

 • to send out requests for proposals or to reply to correspondence received – the basis for data processing is the pursuit of our legitimate interests as the controller in the form of establishing cooperation or communication with senders and recipients of correspondence;
 • to perform a contract or to provide a service related to that contract – the basis for data processing is the performance of a contract or taking the necessary measures at your request prior to its conclusion;
 • to handle the complaint you have lodged – the legal basis for personal data processing is the controller’s legitimate interests in investigating the complaint.

If you are an employee or a person representing our counterparty or an entity to which we send a request for proposal:

 • to perform a contract or to take measures to perform a contract – the legal basis for personal data processing is the legitimate interest of the controller.

In this case, we can receive data directly from you or from the entity that you represent, and it may be your identification data, contact details, as well as data concerning the contract being performed.

Irrespective of the above, we may process data in order to:

 • investigate possible claims or defend against possible claims – the legal basis for personal data processing is the legitimate interests of the controller;
 • fulfil the obligations arising from legal regulations (e.g. tax or accounting regulations) – the legal basis will be compliance with the legal obligations of the controller.
 1. The recipients of your personal data will be entities cooperating under civil law contracts with Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., if this is within their competence, in particular entities which provide services which consist of servicing and maintaining IT systems and software. Your data may also be transferred to courier companies or postal operators to make shipments or collect parcels.
 2. Your personal data will be processed for no longer than it is necessary to reply to you, achieve the purpose of the processing or perform the contract, or until you object (where the processing is based on the legitimate interests of the controller).

Data may also be processed until any claims are time-barred or for a period arising from the regulations (e.g. tax regulations).

 1. You have the right to request the controller to access the personal data you provided, the right to rectify, erase or restrict processing, as well as the right to object to processing and the right to data portability (where the processing is based on a contract).
 2. You have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw.
 3. Providing data is voluntary, however, it is necessary to reply to your correspondence, to perform a contract, or to provide a service related to this contract.

 

         

         

Nałęczów Zdrój Sp. z o.o.

Drzewce 35
24-150 Nałęczów
tel. (81) 740 93 66
fax (81) 503 42 80
fax (81) 503 70 44 (logistyka)
cisowianka@cisowianka.pl
zamowienia@cisowianka.pl

Biuro w Warszawie
ul. Franciszka Nullo 2
00-486 Warszawa

tel. (22) 598 07 50
biuro@cisowianka.pl